Program Nadzieja
O Nadziei
Zasady
Deklaracja
Blankiet wpłat
Kontakt
Plus
Archiwum wiadomości
Intencje Papieskie
Muzeum misyjne
Intencje dla misjonarzy
Napisz do nas
Pobierz
Szukaj
Polecamy
Zaloguj
Polecamy

Laikat misyjny
Kwartalnik Lafia
Ostatni numer:


Prenumerata
Archiwum
Redakcja
Przetłumacz stronę

Zdjęcie z galerii
Judaizm. Bardzo krótkie wprowadzenie
Piotr Kubasiak OFM

Judaizm. Bardzo krótkie wprowadzenie

Judaizm, czyli religia Żydów jest zjawiskiem złożonym, wielobarwnym. Ortodoksi w Nowym Jorku żyją inaczej niż liberalni Żydzi w tym samym mieście. Żydzi rosyjscy pielęgnują inne tradycje niż Żydzi w Australii. Życie Żydów we Francji jest powiązane z inną kulturą niż życie wyznawców judaizmu w Argentynie. W łonie judaizmu zawsze istniały rozmaite ugrupowania i ruchy, które się uzupełniały, następowały po sobie albo wchodziły na drogę wzajemnych sporów. Zjawisko to uwarunkowane jest brakiem jednego autorytetu religijnego (jak np. papież w katolicyzmie), przemianami w łonie religii w ciągu wieków, licznymi prześladowaniami oraz stanem życia przez prawie 2000 lat w diasporze (tzn. rozproszeniu), co powodowało konieczność przystosowania się do kultury miejsca zamieszkania. Kto wobec tego jest Żydem? Najprostsza odpowiedź brzmi: Żydem jest ten, kto został narodzony z żydowskiej matki lub kto przyjął judaizm. Tutaj istnieje pewna różnica między judaizmem a chrześcijaństwem. Żyd rodzi się Żydem i nim jest niezależnie od tego, czy jednocześnie będzie ateistą bądź agnostykiem, natomiast chrześcijanin staje się chrześcijaninem przez chrzest i akt wiary, i zawsze może dokonać apostazji, czyli odejścia od Kościoła. Jednocześnie jednak kwestia pochodzenia nie odrzuca możliwości konwersji, np. wyznawca innej religii może przyjąć judaizm. Na samoświadomość Żyda wpływają trzy elementy: naród, religia i kraj, i jest ona określana przez jedną lub więcej z tych wartości. Choć w nurtach judaizmu różnie rozkłada się akcenty, wiara i elementy tradycji są wszystkim wspólne. Żydowska myśl religijna nastawiona jest przede wszystkim na interpretację wskazań danych przez Boga. Wydaje się, że kształt myśli religijnej czy też pojmowanie prawd wiary uporządkowane są według tej zasady. Żydzi nieustannie podejmowali próby syntetycznego ujęcia najważniejszych zasad religii. Pierwsze świadectwa tego znajdujemy już w Biblii. I tak, zdanie początkowe modlitwy Szma Izrael (modlitwa codziennie odmawiana, najważniejsza) jest jednocześnie wyznaniem wiary w jedynego Boga: „Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedyny”. Zgodnie z tym, centralnym zagadnieniem religii jest oddanie chwały Bogu i uznanie tego, że jest on jedynym. Ponadto zasadnicze znaczenie ma idea Przymierza, do którego Bóg wybrał naród Izraela. Abraham J. Heschel, dwudziestowieczny żydowski filozof religii, podkreśla, że idea partnerstwa Boga i człowieka jest najważniejszym konceptem żydowskiej myśli religijnej. Ponadto autor ten wskazuje, że nie tylko my szukamy Boga, ale również Bóg szuka nas. Biblia nie jest zapisem poszukiwań Boga przez człowieka, ale szukania człowieka przez Boga. Stąd też w miejsce wyznania wiary (jak np. chrześcijańskie Credo) wkracza wierność Bożym przykazaniom i słowom skierowanym do swojego ludu (choć istnieją próby przedstawienia wiary w formie Credo np. Trzynaście zasad wiary według Majmonidesa). Kolejnym ważnym elementem tej religii jest Tradycja. Dlatego, że życie Żydów określone jest przez bogatą Tradycję, wymienimy tylko najważniejsze jej elementy. Mają one w poszczególnych nurtach różne znaczenie, a także odmienną interpretację, co uzasadnia również różnorodność judaizmu.