Program Nadzieja
O Nadziei
Zasady
Deklaracja
Blankiet wpłat
Kontakt
Kwartalnik Lafia
Ostatni numer:


Prenumerata
Archiwum
Redakcja
Przetłumacz stronę

Trzy nawrócenia
o. mgr lic. Jerzy Kulpa OFM
Trzy nawrócenia    
Misja, czyli posłanie, ma podwójny charakter, gdyż odbywa się w dwóch kierunkach: zewnętrznym – gdy Ewangelię głosi się tam, gdzie o niej jeszcze nie słyszano lub słyszano niewystarczająco, i wewnętrznym – gdy przypomina się ją tym, którzy o niej zapomnieli lub ją zaniedbali. Ten drugi wymiar wydaje się obecnie bardzo wyrazisty. Encyklika „Redemptoris missio” widzi go we współczesnych „areopagach” misyjnej działalności Kościoła: „Kościół ma niezmierne dziedzictwo duchowe do zaofiarowania ludzkości w Chrystusie, który mówi o sobie, że jest Prawdą, Drogą i Życiem (por. J 14, 6). Jest chrześcijańską drogą, która prowadzi do spotkania z Bogiem, do modlitwy, ascezy, do odkrycia sensu życia. Również ten „areopag” musi być ewangelizowany” (RM 38). Ten wymiar rozpoczyna się od nawrócenia.     Nawrócenie to początek drogi w Bogu. Zazwyczaj bywa rozumiane dość jednoznacznie, jako odstąpienie człowieka od grzechu lub przyjęcie wiary chrześcijańskiej. W tym sensie wpisuje się wyraźnie w misyjność Kościoła, a sakrament chrztu jest teologicznym i zewnętrznym znakiem tegoż nawrócenia. Stary Testament podejmuje ten temat wielokrotnie. Bóg napomina Naród Wybrany, aby w przymierzu z Nim był stały i wierny, by nie czcił bożków narodów ościennych: „Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan ma na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym” (Wj 34,14). W podobnym duchu wypowiadają się Prorocy, niemal zawsze podkreślając konieczność takiego nawrócenia. Eksponuje to chociażby Izajasz, gdy mówi do Izraelitów: „Obmyjcie się, bądźcie czyści! Usuńcie zło waszych uczynków sprzed moich oczu (…) Zaprawiajcie się w dobrem!” (Iz 1, 16-17). Na uwagę zasługuje też św. Jan Chrzciciel, który swoje wystąpienie oparł na wezwaniu do nawrócenia, a jego zewnętrznym wyrazem uczynił obmycie w Jordanie: „Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie (…) On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3, 11). Zapowiedziany w ten sposób Chrystus podejmuje prorocki styl Jana i rozpoczynając swą publiczną działalność, również nawołuje do nawrócenia: „Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie»” (Mt 4,17). Nieodzowność i wartość nawrócenia dla Królestwa Bożego stawia Jezus w centrum Ewangelii. Staje się ono konieczne – jak podają Dzieje Apostolskie – w przygotowaniu do chrztu i przyjęciu Ducha Świętego: „Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38).
Polecamy

Laikat misyjny
Zdjęcie z galerii
Plus
Archiwum wiadomości
Intencje Papieskie
Muzeum misyjne
Intencje dla misjonarzy
Pobierz
Szukaj
Polecamy
Zaloguj